Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien skal definere hvordan teknologi skal støtte opp under planlagt tjenesteutvikling og bidra til effektiv oppgaveløsning til beste for brukerne.

Digitalisering er sektorovergripende og handler om å bruke teknologi for å kunne fornye, forenkle og forbedre fylkeskommunen.

Det handler om å tilby tjenester på en ny måte som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Innbyggere og næringsliv i Hedmark har forventninger om å møte et moderne og effektivt forvaltningsorgan som gjør deres hverdag enklere. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå dette.

Digitalt førstevalg innebærer at fylkeskommunen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med brukerne. Målsettingen er å lage så gode digitale løsninger at de aller fleste ønsker å benytte disse, og velger bort manuelle kanaler.

Brukerorientering er viktig for å oppnå digitalt førstevalg. En digital forvaltning skal gi bedre tjenester til brukerne, med enklere saksbehandlingsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med brukernes forventninger i en digital hverdag. Hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet, må vurderes i sammenheng. Digital tjenesteutvikling er et samspill mellom teknologi, organisasjon, arbeidsprosesser, brukere og behov.