Forslag om fredning av Prøysen

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede husmannsplassen Prøysen i Ringsaker kommune.

Tre gamle bygninger
Foto: Tore Lahn

Forslaget er i overensstemmelse med Reguleringsplan for nytt besøkssenter for Prøysenstua fra 2012, der området er avsatt som hensynssone, båndlagt etter lov om kulturminner. 

Fredningsforslaget er sendt de berørte parter, men alle som ønsker kan komme med innspill.

Innspill til forslaget må sendes innen 27. november 2017 til:

Hedmark fylkeskommune
Samferdsel, kulturminner og plan
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar.