Tilskuddsordninger og priser

Hedmark fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger. 

Her følger en oversikt med kort beskrivelse og søknadsfrist.

Klikk på lenken til den kategorien du er interessert i for å lese retningslinjer og komme til søknadsskjema. Det er viktig at du leser retningslinjene godt før du fyller ut skjemaet.

Midler til idrett og friluftsliv:

Vi ber om at søkere setter seg inn i Plan for fysisk aktivitet når dere skal formulere søknader.

Legg spesielt merke til målformuleringene for Fysisk aktivitet – barn og unge.

Type

Beskrivelse

Søknadsfrist

Idrettsanlegg

Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg.

Sjekk din kommune for søknadsfrist.

Ca. 45 millioner kroner til fordeling.

Mer informasjon på anleggsregisteret.no

Høsten

Arrangementsutvikling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Hedmark fylkeskommune ønsker å stimulere arrangørmiljøer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som bidrar til å gjøre Hedmark attraktivt for store arrangement.

Retningslinjer og lenke til elektronisk søknadsskjema

1. desember

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Lag og organisasjoner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til friluftslivstiltak.

Retningslinjer og lenke til elektronisk søknadsskjema

1.februar

Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Tilskudd til å dekke ulike praktiske tiltak som følge av statlig sikring av viktige friluftsområder. Kommuner eller interkommunale friluftsråd kan søke.

Varierende tilskuddsnivå.

Retningslinjer og lenke til elektronisk søknadsskjema

1.februar

Sikring av friluftslivsområder

Det viktigste formålet dette er å bedre tilgjengeligheten til friluftslivsområder for allmennheten. Ordningen er for kommuner, fylkeskommuner og interkommunale friluftsråd.

Retningslinjer og lenke til elektronisk søknadsskjema

15.januar

Stolpejakt i Hedmark

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler for å videreføre eller innføre stolpejakt i sin kommune.

Retningslinjer og søknadsskjema

15.mars

Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark. Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

Slik søker du

31.desember

Profilering av «Enkelt å velge sunt i Hedmark»

Tilskuddsordningen omfatter tilskudd til innkjøp av frukt og grønt, og tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat.

Slik søker du

Løpende

Idrett, friluftsliv og folkehelse

 

Type

Beskrivelse

Søknadsfrist

Tilskudd - profesjonell musikk

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling, nyskaping og formidling av musikk og musikkrelaterte kunstarter. Søkere må bo, ha tilknytning eller forankre produksjonen i Hedmark.

Retningslinjer og søknadsskjema

1.desember

Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler

Tilskudd til produksjon eller formidling av forestilling, utstilling, eller annet formidlingsopplegg beregnet på elever i grunnskolen.

Retningslinjer og søknadsskjema

15.februar

Generelle kulturmidler

Tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt.

 

Retningslinjer og søknadsskjema

15.mai og 1.desember

Kulturprisen

Kulturprisen skal være en stimulans og oppmuntring for kulturlivet i fylket.

Kulturprisen er på 100 000 kroner.

Retningslinjer og søknadsskjema

15.september

Kunstnerstipend

Stipendene for 2017 retter seg mot kunsthåndverkere og billedkunstnere / visuell kunst i Hedmark.

Retningslinjer og søknadsskjema

15.mai

Scenekunst i Sør-Østerdals- og Hamarregionen

Tilskudd til å heve det kunstneriske nivået på scenekunstproduksjoner og øke fagkompetansen til scenekunstgruppene. 

Retningslinjer og søknadsskjema

15.mai og 1.desember

Kulturbygg

Tilskudd fra spillemidler til nybygg, ombygging og modernisering av lokale eller regionale kulturbygg.

Sjekk din kommune for søknadsfrist.

ca. 6 millioner kroner til fordeling.

Retningslinjer og lenke til elektronisk søknadsskjema

Høsten

Bibliotek: midler til kompetanseheving

Kompetanseheving

Retningslinjer og søknadsskjema

Løpende

Kultur

 

Type

Beskrivelse

Søknadsfrist

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Ordningen skal bidra til å understøtte organisasjoners/foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

Retningslinjer og søknadsskjema

31. januar

Pensjonistforeninger

Fylkesledd av pensjonistforeninger på minst 50 medlemmer i minst 3 kommuner kan søke om driftsstøtte.

 

Retningslinjer og søknadsskjema

15.mai

Funksjonshemmedes organisasjoner

Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark.

 

Retningslinjer og søknadsskjema

15.mai

Barne- og ungdomsaktivitet

Tilskudd til fylkesledd av frivillige organisasjoner som driver med aktivitet for barn og ungdom. Det kan søkes om både aktivitetstilskudd og grunnstøtte.

Retningslinjer og søknadsskjema

1.desember

Foreninger og organisasjoner

 

Type

Beskrivelse

Søknadsfrist

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak i landbruket. Prosjekt for rekruttering til landbruksnæringa og til landbruksutdanning.

Mer om ordningen

Slik søker du

Løpende

Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer

Tiltak som fremmer innovasjon i næringslivet, som gir økt kompetanse i næringslivet og tiltak for flere levedyktige nyetableringer. 

Slik søker du

1.mars og 12.september

Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer

Samarbeidstiltak for å utvikle flere attraktive opplevelsestilbud

Slik søker du

1.mars og 12.september

Inkluderende og attraktive lokalsamfunn

Tiltak som vil bidra til å gjøre lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer mer attraktive og inkluderende.

Slik søker du

Arrangementsutvikling i Hedmark

Tiltak for videreutvikling av større arrangementer.

Slik søker du

1.februar

Årets unge gründer

Årlig pris til en ung, nyskapende gründer som kan vise til gode resultater.

Varierende

Innlandets trepris

Send inn forslag til kandidater!

Kandidaten skal ha bidratt til innovasjon, kompetanse og rekruttering innen bruk av tre og trevirke innen industri, bygg og anlegg, skole- og undervisning, forskning, arkitektur og formgiving.

15. mars

Regionale Forskningsfond Innlandet 

Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Slik søker du

11.februar

Næringsutvikling

 

Type

Beskrivelse

Søknadsfrist

Kulturminneverntiltak til verneverdige bygninger

Tilskudd gis til vedlikehold og istandsetting av verneverdige bygninger, det vil si tiltak som sikrer kulturminneverdiene i tråd med deres kulturhistoriske karakter. Tilskuddet gis til antikvariske merkostnader.

Slik søker du

1.desember

Statstilskudd til fredete bygg og anlegg

Dette er midler som Hedmark fylkeskommune fordeler fra Riksantikvarens tilskuddsmidler. Grunnlag for vurdering og prioritering av søknader er blant annet tilstandsregistreringen i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Riksantikvarens retningslinjer og vilkår skal følges.

Slik søker du

1.desember

Kulturminnevern

 

Type

Beskrivelse

Søknadsfrist

Tilskudd til el-bil-lader

Kommuner, borettslag, hoteller og flere kan søke Hedmark fylkeskommune om tilskudd til etablering av ladestasjoner for el-bil.

Retningslinjer og søknadsskjema

1.april

Aktiviteter og arrangementer av og for ungdom

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i - og rekruttering til lokale ungdomsråd.

Retningslinjer og søknadsskjema

22.februar

Interregionalt grenseoverskridende samarbeid

Hedmark fylkeskommune kan innvilge støtte til gjennomføring av grenseoverskridende prosjekter i Interreg Sverige-Norge programmet 2014-2020.

Retningslinjer og søknadsskjema (ekstern lenke)

Løpende

Støtte til trafikksikkerhetstiltak

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har avsatt 100.000 kroner i støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Kriterier og søknadsskjema

1. februar

Ludvigprisen

Prisen kan gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den gis kun for frivillig, ulønnet arbeid og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet.

Mer informasjon om Ludvigprisen

1. februar

Fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag

Fagskoler, studieorganisasjoner og andre som har NOKUT-godkjente fagskoletilbud innen helse- og oppvekstfagene i Hedmark, kan søke om tilskudd.

Retningslinjer og søknadsskjema

1.februar

Tilskudd til lærebedrifter

Det er mulig å søke ekstra tilskudd for opplæring av lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov, eller med svake norskkunnskaper på grunn av kort botid i Norge.

Retningslinjer og søknadsskjema på udir.no

15. september

Tilskudd til viltformål

Midler til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket har en regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Retningslinjer og lenke til elektronisk søknadsskjema

15.januar

Fylkeskommunale vassdragsmidler

Ordningen er primært rettet mot tilrettelegging for allmennhetens bruk av vassdrag og vassdragsnære arealer.

Mer informasjon om vassdragsmidler

1.februar

Tilskudd til vannmiljøtiltak

Kommuner, organisasjoner, foreninger og andre tiltakshavere kan søke om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Mer informasjon om søknadsprosess

1.februar

Annet