Revisjon, kontroll og tilsyn

Fylkeskommunens kontroll- og tilsynsorganer består av Kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS, som er valgt til fylkeskommunens revisor.

Kontrollutvalget

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg med fem medlemmer. To av disse skal velges blant fylkestingets faste medlemmer, og minst én av disse må representere opposisjonen i fylkestinget. 

Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget føre løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget skal blant annet sørge for at det blir utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I høringssaker som gjelder kontroll- og tilsynsfunksjonen, skal kontrollutvalget avgi innstilling til fylkestinget som deretter avgir høringsuttalelse på vegne av fylkeskommunen.

Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne. Fylkesordfører og fylkesrevisor har møte- og talerett.

Som medlemmer og varamedlemmer til Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg 2015-2019 er disse valgt: 

Krf:

Leder: Geir Lorents Byberg

1. vara: Kjell Bjørseth

2. vara: Charlotte Veland Hoven

FrP/H, Pp

Nestleder: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hege Jensen (Frp)

Medlem: Jan Narvesen (H)

1. vara: Rune Sørli (Pp)

2. vara: Svetlana Johnsen (FrP)

3. vara: Sissel Frang Rustad (H)

Ap

Medlem: Svein Borkhus

1. vara: Frank Bjørneseth

2. vara: Magnus Stenseth

3. vara: Tonje Granmo

Sp

Medlem: Åse Gyda Skålerud

1. vara: Ivar Arnesen

2. vara: Åse Bjerke Lilleåsen

Mer informasjon om Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (ekstern lenke)

Revisjon

Fylkestinget har valgt Hedmark Revisjon IKS til fylkeskommunens revisor. 

Kontrollutvalget forestår løpende faglig og administrativt tilsyn med revisjonen.

Kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS skal i fellesskap bidra aktivt til at fylkeskommunen ivaretar alle sine oppgaver og forpliktelser på en effektiv måte og oppnår allmenn tillit i samfunnet.

Hedmark Revisjon IKS har sitt eget nettsted: http://www.hedmark-revisjon.no