Arkiv

Arkivet er en serviceenhet som holdet til i fylkeshuset i Hamar.

Arkivet skal dekke sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommunes behov for:

  • Dokumenthåndtering sett i forhold til saksbehandling innen vårt forvaltningsnivå.
  • Allmennhetens behov for innsyn – tilgjengelighet. Ivaretakelse av dokumentasjon med tanke på "den enkeltes" rettssikkerhet i forhold til fattede vedtak og beslutninger fattet av forvaltningsnivået.
  • Forskningsmessig og historisk verdi som kildegrunnlag for ettertiden.

Ovennevnte gjøres gjennom daglig drift innen arkivdanning, arkivpleie, bortsetting og deponering. Arkivet følger sentrale lover og forskrifter i arbeidet, samt egne rutinebeskrivelser.

For øvrig tilligger det Serviceenhet Arkiv, som Fylkesdirektørens fagenhet, å gi underliggende organ nødvendig veiledning, råd og instrukser for arkivarbeidet i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av arkivloven.