Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten er en stabsenhet som pr. januar 2016 har 28 medarbeidere. Enheten er delt i to seksjoner; Kommunikasjon og Teknologi. I tillegg er Servicesenteret en del av enheten.

Kommunikasjonsseksjonen har ansvar for fylkeskommunens interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Dette innebærer ansvar for fylkeskommunens nettsider, intranett, profilprogram, grafiske tjenester og pressekontakt. 

Servicesenteret har ansvar for fylkeshusets resepsjon og konferanseavdeling, og er også sentralisert sentralbord for de fleste av fylkeskommunens virksomheter. Fylkeshusets kantine, Spiseriet, er også en del av Servicesenteret. 

Teknologiseksjonen har ansvar for utvikling og drift av fylkeskommunens IT- og telefoniløsninger. Seksjonen ivaretar også teknisk brukerstøtte internt i organisasjonen. 

Kommunikasjonsenheten er ansvarlig for at fylkeskommunen utnytter potensialet som ligger i å digitalisere tjenestetilbudet og anvende teknologi for å effektivisere oppgaveløsningen.