Økonomi

Økonomi er fylkeskommunens fagavdeling for økonomiske planlegging, oppfølging og rapportering.

I tillegg har de løpende saker innenfor finansforvaltning og, utvikling og vedlikehold av de økonomiske styringssystemene. Enheten har også service- og rådgivningsoppgaver. 

Av saker/oppgaver de har ansvaret for eller er mye involvert i kan nevnes:

  • Utarbeide fylkeskommunens fireårige rullerende økonomiplan
  • Utarbeide fylkeskommunens årsbudsjett
  • Utarbeide periodiske økonomi- og aktivitetsrapporter (1. og 2. tertial)
  • KOSTRA-rapporteringen
  • Saker om budsjettjusteringer i løpet av året
  • Deltakelse i utarbeidelse av årsrapport, fylkesplan og regionalt utviklingsprogram
  • Bistand/rådgivning til fylkeskommunens øvrige virksomheter innen økonomiforvaltning