Planlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og skal gjennom sitt arbeid med regional planstrategi sette søkelyset på de viktigste satsingsområdene i fylket.

Regional planlegging skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i fylket (Plan og bygningsloven kap. 8).
Planlegging skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Fylkeskommunen skal ha tilstrekkelig plankompetanse til å kunne bidra i det kommunale planarbeidet.
Pa disse sidene vil du finne relevante henvisninger til lovgrunnlag, retningslinjer og veiledere som ligger til grunn for planlegging i fylkeskommunen og kommunene. Her er det også lagt ut aktuelle regionale planer og strategier.