Kommunal planlegging

Fylkeskommunen vil gjennom planlegging bidra til god og bærekraftig utvikling i regionen. Samarbeid er en viktig del av dette arbeidet hvor kommunen er en viktig aktør. Fylkeskommunen er høringspart i de fleste planer. Ved å starte samarbeidet tidlig er det god mulighet for å få til gode og effektive planprosesser. Tidlig dialog i planforum vil være viktig for godt samarbeid tidlig i planprosessene.

Hedmark fylkeskommune samarbeider med statlige aktører på fylkesnivå. Fylkesmannen skal bistå fylkeskommunen med å organisere statsetatenes deltagelse i planarbeid og gjennomføring av godkjente planer.

Gjennom dialog og samarbeid med kommuner og andre utviklingsaktører skal vi ivareta interesser på tvers av kommunegrenser. Vi skal også ivareta hensyn til barn og unge, allemannsretten, miljøområdet, folkehelse og kulturminner.

Fylkeskommunen plikter å ha planfaglig kompetanse, og gi veiledning i spørsmål om bruk av plan- og bygningsloven (plandelen) og om planprosesser og organisering av disse.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt reguleringsplaner blir lagt fram for fylkesrådet. Andre saker blir håndtert administrativt.