Kommuneplanens samfunnsdel

Ved bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 11-2 om samfunnsdel innføres det et nytt planverktøy i kommunal planlegging.  Kommuneplanens samfunnsdel dreier seg om langsiktig kommuneplanlegging med bred samfunnsmessig tilnærming.

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene. Arealstrategien i den kommunale planstrategien vil være en viktig premiss for samfunnsdelen fordi den har betydning for utviklingen av samfunnstjenestene i kommunen.

Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for sektorenes virksomhet. Følgende punkter kan være et utgangspunkt for innholdet i retningslinjene i samfunnsdelen:

• langsiktige utfordringer i kommunesamfunnet
• langsiktige utfordringer for sektorene enkeltvis og i samarbeid
• miljømessige utfordringer, vurdering av fysiske konsekvenser for planens utviklings- og vernestrategier, som grunnlag for arealplan
• prioriterte satsingsområder og områder for spesielle virkemidler
• retningslinjer for handlingsprogram og økonomiplan
• retningslinjer for kommunens planarbeid.

Skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen funksjon, må den gi grunnlag for konkrete prioriteringer, og bidra til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for sektorenes virksomhet og for befolkningen.