Regional planlegging

Ved iverksettelsen av ny plan- og bygningslov 1 juli 2009 ble begrepet regional planlegging innført for planlegging på fylkeskommunalt nivå. Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og intensjonen er å påvirke utviklingen både for miljø og samfunn i regionen. Regional planlegging skal ligge til grunn for fylkeskommunal virksomhet, være retningsgivende for kommunal planlegging og for statlig virksomhet i fylkene.

Det regionale plansystemet

Det regionale plansystemet omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet.

Regional planstrategi er det eneste obligatoriske planverktøyet på regionalt nivå. Planstrategien skal utarbeides av fylkeskommunen (regional planmyndighet) i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Den regionale planstrategien godkjennes ved kongelig resolusjon.

Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016 (sak 61/16).

Planstrategien skal som styringsdokument danne grunnlaget for arbeidet med bærekraftig vekst og utvikling i Hedmark de kommende år. Overordnet ambisjon er å bli landsledende i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien. Gjennom samarbeid innenfor fire hovedsatsingsområder skal det søkes en samlet langsiktig måloppnåelse for fylket.

De fire hovedsatsingsområdene er:

  • Økt verdiskaping og livskvalitet basert på lokale kultur- og naturressurser.
  • En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids- og næringsliv.
  • Levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling.
  • En velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og virksomheter sammen.

I tråd med plan- og bygningsloven er regional planstrategi oversendt Kongen for godkjenning.

Regional plan

Regional plan skal utarbeides av regional planmyndighet for det som er fastsatt i den regionale planstrategien. Regionale planer vedtas endelig av fylkestinget som regional planmyndighet. Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Ved utarbeidelse av regional plan skal fylkeskommunen samarbeide med offentlige styresmakter og organisasjoner. Statlige organ og kommuner har rett og plikt til å delta i planlegginga når den påvirker deres virkeområde eller egne planer og vedtak (jf PBL § 8-3).

Regional planbestemmelse kan fastsettes av regional planmyndighet knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn eller interesser.