Regionalt Framsyn

Det har vært viktig for Hedmark fylkeskommune at regional planstrategi ble utarbeidet i tråd med krav om bred medvirkning i ny plan- og bygningslov. På bakgrunn av dette ble det vedtatt å gjennomføre prosjektet regionalt framsyn for å redegjøre for regionale utviklingstrekk og utfordringer og føre disse videre i vurderinger av langsiktige utviklingsmuligheter. 

Det er glidende overganger mellom disse, men ifølge nasjonale myndigheter er hovedskillet at beskrivelse av utviklingstrekk i stor grad kan gjøres med bakgrunn i det faktagrunnlaget som foreligger, mens utfordringer og utviklingsmuligheter i større grad er politiske vurderinger.

Regionalt framsyn ble gjennomført med bred medvirkning i hele fylket hvor litt i underkant av 1000 aktører var involvert. Resultatet av prosjektet er grunnlagsdokumentet for utarbeidelsen av regional planstrategi for Hedmark. Dette er oppsummert i seks tema som ble vurdert å være hovedtema for å møte fremtidige utfordringer i Hedmark og som er utgangspunkt for valg av hovedutviklingsområder for Hedmark fylke .

Bilde av en svane
De 7 store tema

Det tas utgangspunkt i 7 store temaer under utarbeidelsen av Regional planstrategi

Bilde av en jente som ser framover en lang veistrekning
Regionalt Framsyn

I forbindelse med "Regionalt fremsyn" ble det holdt framsynsverksteder i regioner, med ungdommens fylkesting og et for hele fylket. Framsynet var medvirkningsprosessen i forkant av Regional planstrategi for Hedmark 2012-15.

Bilde av en oppslåttt bok
Mer om framsyn

Her finner du mer om Framsynsprosjektet