Regionalt planforum

Planforum er et møtested for kommunene til å drøfte plansaker etter plan- og bygningsloven på regionalt nivå, gjerne på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Vanligvis er det kommunene som melder inn saker til Planforum, men regionale etater kan også melde inn saker. Et eksempel er større vegsaker som fremmes av vegvesenet.

Det er enheten for Samferdsel, miljø og plan som arrangerer Planforum, vanligvis en gang i måneden og som regel på onsdag. Ved begynnelsen av året blir det satt opp møtedatoer for hele året som sendes kommunene og aktuelle samarbeidspartnere på regionalt nivå. 
De mest aktuelle samarbeidspartnere på regionalt nivå er:

  • Fylkesmannen v/ fagområdene: Kommunal, miljøvern, landbruk og beredskap. 
  • Fylkeskommunen v/ fagområdene: Plan, kulturminnevern, samferdsel, næring og folkehelse. 
  • NSB, Jernbaneverket.
  • Statens vegvesen region Øst
  • NVE
  • Forsvaret / Forsvarsbygg

Planforum brukes ofte i planprosessen rundt rullering av kommuneplanene, både i forbindelse med oppstart, underveis i planprosessen (foreløpig høring) og ved offentlig høring av planforslaget. Dette kan bidra til å rydde bort uklarheter og avklare konflikter på et tidlig tidspunkt i prosessen slik at en kan unngå innsigelser i høringsfasen. Det kan også bidra til å synliggjøre koblings- og samarbeidsmuligheter mellom kommunene og ulike regionale partnere samt gi faglige innspill og anbefalinger fra disse partene til kommunene.

Vi ønsker å utvikle Planforum til å bli et verksted for strategisk plan- og utviklingsarbeid, en god møteplass og arena for læring. Vi vil oppfordre kommunene til å bruke denne arenaen, først og fremst tidlig i planfasen.

Vi understreker at plansaker bør drøftes i Planforum i forkant av politisk behandling, slik at innspill fra Planforum kan innarbeides i saken før den legges ut til offentlig høring.

Plansaker og referat fra Planforum legges fortløpende ut på fylkeskommunens hjemmesider.

Planforum har møter i Fylkeshuset, Hamar.
Møteplan for 2017:

 18. januar  

 15. februar

 15. mars

 19. april

 10. mai

 31. mai

 14. juni

 30. august 

 13. september  

 04. oktober

 01. november 

 13. desember

Aktuelle saker meldes inn per e-post til planforum@hedmark.org, i god tid før Planforum. Henvendelser kan rettes til kontaktperson Kristin Ryen Reithaug (kristin.reithaug@hedmark.org), tlf: 91771618.

Program for Planforum med aktuelle saksdokumenter sendes ut fra fylkeskommunen på onsdag, en uke før Planforum.