Statistikk, kart og analyse

Statistikk, kart og analyse skal bidra med informasjon om fylket.

Via statistikk og analyse undersøkes hvordan utviklingen i fylket har vært og hva vi kan forvente av fremtiden. Bedre statistikk, bedre formidling av statistikk og bedre bruk av statistikk og fakta kan bidra til mer kunnskapsbasert planlegging og forbedre fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

En av flere arenaer for dette er «Fylkesstatistikk for Hedmark» som gjennom årlige utgivelser gir en samlet fremstilling av fakta og tallgrunnlag innenfor ulike samfunnsområder i fylket. Målet er at denne oversikten skal bli et nyttig kunnskapsgrunnlag for fylkeskommunen, kommunene og andre samarbeidspartnere.

På denne nettsiden finner du også linker til kart og kartverktøy.

Jobber du med kunnskapsgrunnlag i Hedmark? Kunnskap om befolkningsutvikling, interaksjon/pendling, næringsutvikling og øvrig samfunnsutvikling er nødvendig, men også tidskrevende og i noen tilfeller vanskelig tilgjengelig. Samtidig er bruk av statistikk, analyser og forskingsrapporter en viktig forutsetning for å etablere det kunnskapsgrunnlaget som kommuner og regionale aktører trenger i sitt virke.

Fylkeskommunen har derfor startet et nettverk for de som jobber med eller har interesse for kunnskapsgrunnlag knyttet til samfunnsutvikling i Hedmark fylke. Det kan f.eks. være ansatte i kommunene eller andre regionale eller lokale aktører. Nettverket innebærer ingen forpliktelser for de som ønsker å delta. Fylkeskommunen er initiativtaker og vil ta en aktiv rolle for å oppnå formålet med nettverket.

Meld deg som deltaker i nettverket ved å ta kontakt til statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen via e-post på inger.stensgaard.sorensen@hedmark.org eller pr telefon: 400 47 895.

Kart med innvandrerandel
Hver tiende hedmarking er innvandrer

De fleste innvandrere kommer til Hedmark på grunn av familie eller arbeid.

Bilde av laptop
Lav, men økende bredbåndsdekning i Hedmark

God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.

Befolkningstall for fylket
196 190 innbyggere i Hedmark

Befolkningstallene pr. 1. januar 2017 viser en fortsatt folkevekst i fylket.

Befolkningsprognoser
Prognose for befolkningsutviklingen i Hedmark 2016 - 2040

Hedmark vil få befolkningsvekst, og veksten ventes å bli høyere enn den har vært de siste 10-15 år, ifølge SSBs befolkningsprognose.

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2015

Fylkesstatistikk for Hedmark er årlige utgivelser med fakta og statistikk om Hedmark innenfor sentrale temaområder som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

bilde av figur
Husholdninger og boliger i kommunene

Du finner her figurer som viser sammenhengen mellom størrelsen på husholdningene og boliger i kommunene. 

Bilde av befolkningsutvikling
Statistikkpakker for regioner og kommuner i Hedmark

Se utviklingen i befolkning, sysselsatte og boligbygging i perioden 2000 - 2015.

bilde av figur
Betydningen av tilflytting og innvandring for fremtidig befolkningsvekst i kommuner og regioner

Du finner her kart og tall som viser prognoser for fremtidig befolkningsutvikling i kommuner i fire alternativer: Normal-alternativet, et alternativ uten noen inn- eller utflytting, er alternativ ved lav innvandring og et alternativ uten innvandring.

Side 1 av 3 Neste