Befolkningsutvikling

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder.

Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og sosialtjenester. Den regionale fordelingen av befolkningen gir også viktige rammer for fylket og i kommunene.

Befolkningens størrelse og sammensetning endres på to måter: Ved at folk fødes og dør og ved at de flytter inn og ut av landet. Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd, og når flere flytter inn enn ut av landet, får vi det vi kaller en nettoinnvandring. Til sammen bestemmer dette befolknings-veksten. Befolkningsvekst er viktig for å sikre nok framtidig arbeidskraft og for opprettholdelse av tjenestetilbudet. Det er derfor både ønskelig og nødvendig å kunne opprettholde og øke folketallet. Innvandrere og tilflyttere vil i denne sammenheng spille en viktig rolle.

Folkemengde i Strandgata i Hamar
Fortsatt vekst i Hedmark

30. september var det registrert 196 731 personer i Hedmark. Det er en økning på 541 innbyggere fra 1. januar. Tre av kommunene på Hedmarken øker mest.

Graf som viser befolkningsutvikling
277 flere hedmarkinger

Tallet på hedmarkinger økte med 277 fra 1. til 2. kvartal. Det er mer enn Oslo. Så langt i 2017 ser vi en vekst på 313 personer.

Kart med innvandrerandel
Hver tiende hedmarking er innvandrer

De fleste innvandrere kommer til Hedmark på grunn av familie eller arbeid.

Befolkningstall for fylket
196 190 innbyggere i Hedmark

Befolkningstallene pr. 1. januar 2017 viser en fortsatt folkevekst i fylket.

Befolkningsprognoser
Prognose for befolkningsutviklingen i Hedmark 2016 - 2040

Hedmark vil få befolkningsvekst, og veksten ventes å bli høyere enn den har vært de siste 10-15 år, ifølge SSBs befolkningsprognose.

Bilde av kvinne i snø
Fylkesstatistikken 2017: Befolkningsutvikling og demografi

Her finner du kapitlet om befolkningsutvikling og demografi, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.

bilde av figur
Husholdninger og boliger i kommunene

Du finner her figurer som viser sammenhengen mellom størrelsen på husholdningene og boliger i kommunene. 

Bilde av befolkningsutvikling
Statistikkpakker for regioner og kommuner i Hedmark

Du kan nå se utviklingen i befolkning, sysselsatte, boligbygging mv. siden år 2000.

Side 1 av 2 Neste