Befolkningsutvikling

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder.

Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og sosialtjenester. Den regionale fordelingen av befolkningen gir også viktige rammer for fylket og i kommunene.

Befolkningens størrelse og sammensetning endres på to måter: Ved at folk fødes og dør og ved at de flytter inn og ut av landet. Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd, og når flere flytter inn enn ut av landet, får vi det vi kaller en nettoinnvandring. Til sammen bestemmer dette befolknings-veksten. Befolkningsvekst er viktig for å sikre nok framtidig arbeidskraft og for opprettholdelse av tjenestetilbudet. Det er derfor både ønskelig og nødvendig å kunne opprettholde og øke folketallet. Innvandrere og tilflyttere vil i denne sammenheng spille en viktig rolle.

Bilde av kvinne i snø
Fylkesstatistikken 2015: Befolkningsutvikling og demografi

Her finner du kapitlet om befolkningsutvikling og demografi, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2015.

Befolkningsprognoser
Prognose for befolkningsutviklingen i Hedmark 2016 - 2040

Hedmark vil få befolkningsvekst, og veksten ventes å bli høyere enn den har vært de siste 10-15 år, ifølge SSBs befolkningsprognose.

bilde av figur
Husholdninger og boliger i kommunene

Du finner her figurer som viser sammenhengen mellom størrelsen på husholdningene og boliger i kommunene. 

Bilde av befolkningsutvikling
Statistikkpakker for regioner og kommuner i Hedmark

Se utviklingen i befolkning, sysselsatte og boligbygging i perioden 2000 - 2015.

bilde av figur
Betydningen av tilflytting og innvandring for fremtidig befolkningsvekst i kommuner og regioner

Du finner her kart og tall som viser prognoser for fremtidig befolkningsutvikling i kommuner i fire alternativer: Normal-alternativet, et alternativ uten noen inn- eller utflytting, er alternativ ved lav innvandring og et alternativ uten innvandring.

bilde som viser tekst: fylkesprognoser.no
Fylkesprognoser for befolkning, arbeidsliv og boligbehov

Her er link til analyser for Hedmark på fylkesprognoser.no

Infografikk som viser sentrale befolkningstall for Hedmark
Folkemengde i kommuner i Hedmark

Her er oversikter som viser antall innbyggere i kommuner og i fylket pr. 1. januar og befolkningsutviklingen gjennom året.

figur som viser folketilveskt fordelt på innvandring og innflytting
Tilflytting en forutsetting for befolkningsvekst

Her finner du figurer som viser befolkningsveksten i fylket fordelt på innenlandsk innflytting og innvandring. Du kan også se nettotilflyttingen på kommune- og fylkesnivå med mer...

Side 1 av 2 Neste