Samferdsel og kulturminner

Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylke som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på bane. Det er også viktig at gode kollektive tilbud utvikles og ivaretas og at det legges til rette for gående og syklende, slik at fremtidig transportvekst i persontrafikken kan tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel.

På denne siden presenterer vi tall, statistikk og analyser knyttet til samferdsel. Hvis du er interesset i å lese om fylkeskommunens arbeid innenfor samferdsel, finner du mer om dette på følgende sider: Samferdsel i Hedmark fylkeskommune.

Bilde av laptop
Lav, men økende bredbåndsdekning i Hedmark

God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.

Klebersteinsbruddet kvikne
Fylkesstatistikk 2017: Kulturminner

Her finner du kapitlet om kulturminner, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.

syklister
Fylkesstatistikk 2017: Samferdsel og pendling

Her finner du kapitlet om samferdsel og pendling, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.

Bus og bil på vei
Økt innpendling til Hedmark

Se hvilke kommuner Hedmarks innbyggere pendler til og grensependlingen.