Mestre hele livet

Mestre hele livet er tittelen på regjeringens nye strategi for god psykisk helse (2017-2022). Målet er at strategien skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Regjeringen har som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. I regjeringens strategi legges det også vekt på tidlig innsats for å fange opp de som trenger hjelp, og gode tilgjengelige og koordinerte tjenester for de som utvikler psykiske lidelser.

Regjeringen presenterer fem overordnede mål for strategien:

1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet

2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle

3. Pasientens helse- og omsorgstjeneste

4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene

5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge

Strategien kan lastes ned på regjeringens nettsider: Mestre hele livet