Statistikk og fakta om folkehelse

Folkehelseloven stiller krav til at fylkeskommunene skal ha oversikt over befolkningens helse og de faktorer som virker inn på denne.

God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive lokale folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Fylkeskommunen skal understøtte det kommunale folkehelsearbeidet. Dette gjør vi bl.a. gjennom statistikkpakkene som er utarbeidet for hver region, tilgjengeliggjøring av statistikk på nettsidene og gjennomføring av mindre spørreundersøkelser. Vi arrangerer også dialogmøter, kurs og seminarer med statistikk og oversiktsarbeid som tema.

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2017

I fylkesstatistikken for Hedmark som nettopp er ferdigstilt finner du de nyeste faktaene om temaer som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Folkehelseprofiler 2017

Folkehelseprofiler for 2017 og tidligere år kan nå lastes ned for fylker, kommuner og bydeler. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner.

Resultater fra SSBs levekårsundersøkelse 2015

For første gang kan levekårsundersøkelsen om helse også presentere fylkesvise tall. Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindre brus og mange mosjonerer, er mange overvektig - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden.

Ungdatarapporten 2016 er publisert

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Her kan du lese Hedmark fylkeskommune sitt oversiktsdokument med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse. 

Folkehelseprofiler for kommunene 2015

Folkehelseprofiler for kommunene 2015 er i dag publiserte på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2015-profilene er psykisk helse blant barn og unge. Kommunene vil også finne forskjell i levealder mellom utdanningsgrupper.

Veiviser i lokalt folkehelsearbeid

Praktisk hjelpemiddel fra Helsedirektoratet til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Bilde av en dame og statistiske grafer
Lenker til statistikk om folkehelse

Her finner du en oversikt over eksterne statistikkverktøy som inneholder statistikk om demografi, helse, sykdom og risikofaktorer nasjonalt, i fylker og kommuner.

Side 1 av 3 Neste