Lenker til statistikk om folkehelse

Her finner du en oversikt over eksterne statistikkverktøy som inneholder statistikk om demografi, helse, sykdom og risikofaktorer nasjonalt, i fylker og kommuner.

    

Folkehelseprofiler

Her kan du hente unike folkehelseprofiler for landets kommuner. Profilene kan lagres på datamaskinene eller skrives ut i pdf-format. Fra Folkehelseinstituttet.

Kommunehelsa statistikkbank 

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller, ulike typer diagrammer og kart. Fra folkehelseinstituttet. All data kan eksporteres til excel  for videre behandling.

Skoleporten 

 Skoleporten er Utdanningsdirektoratets netttjeneste som inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta.

KS verktøy

Verktøy for kommunene i samhandlingsreformen. KS har laget fylkesvise rapporter med flere indikatorer som kan si noe om tilstanden i alle norske kommuner.

SSB - statistikkbanken   

Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker på demografi, helse, økonomi, miljø, næringsliv. Mulighet for å lage egne tabeller og diagrammer

SSB - KOSTRA

KOmmune-STat-RApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Mulighet for å lage egne tabeller og diagrammer. Bli kjent med KOSTRA.

 Norgeshelsa

Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen. Du finner en statistikkbank, et fylkesbarometer og lenker til artikler om helsa i Norge. Data er hentet fra sentrale helseregistre, helseundersøkelser, Statistisk sentralbyrå og flere andre kilder, blant annet, Helsedirektoratet, Universitet i Bergen og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Siden driftes av folkehelseinstituttet.

Bedrekommune.no

Bedrekommune.no er et verktøy utviklet av KS og kommuneforlaget. Medlemmer av bedrekommune.no deltar i undersøkelser for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet, og har tilgang til resultatene for sammenlikning med andre kommuner. I tillegg finnes en del tall fra KOSTRA for alle kommuner. For bestilling og priser klikk her.

Sentrale helseregistre i Norge 

Sentrale helseregistre er landsdekkende og er opprettet med lovhjemmel i helseregisterlovens § 8. Hvert av helseregistrene er regulert med egen forskrift. Eksempler på slike registre er Dødsårsakregisteret, Kreftregisteret, Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og system for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) som brukes for å finne ut hvilke vaksiner et barn har fått før en ny vaksine settes.

 NAV - tall og analyse

Her finnes oversikter på sykefravær, uførepensjoner, arbeidsmarkedet o.l. NAV's publiseringskalender kan du se her.

www.forskningsbarometer.no

Forskningsbarometeret 2011 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Her finnes tall for hvor mange som jobber med FoU i fylkene, hvor mye som investeres, hva det forskes på og hvor mye samarbeid det er rundt Fou i Norge.

Statistikk om likestilling og mangfold fra Likestillingssenteret.

Kilder