Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Her kan du lese Hedmark fylkeskommune sitt oversiktsdokument med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Folkehelseloven § 3). Som et ledd i det systematiske folkehelsearbeidet skal fylkeskommunen hvert 4. år utarbeide et oversiktsdokument med oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Denne oversikten skal foreligge ved oppstart av arbeide med planstrategi etter plan- og bygningsloven § 7-1 og § 10-1.

«Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Hedmark 2015» er første utgave av Hedmark fylkeskommune sitt oversiktsdokument på folkehelse.

Arbeidet med å vurdere informasjonen og identifisere folkehelseutfordringer og ressurser har vært et tverrsektorielt samarbeid internt i fylkeskommunen. Dialogmøter med kommunene i fylket har også vært viktig for å få med relevante opplysninger fra kommunene i oversiktsdokumentet. Oversikten er i tillegg basert på opplysninger fra bl.a. Folkehelseinstituttet, SSB, Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet, Hedmark fylkeskommune og NAV.

Som nevnt over er dette dokumentet en del av grunnlagsinformasjonen til arbeid med regional planstrategi for Hedmark 2016-2020. Folkehelseteamet har også gitt et eget skriftlig innspill til arbeidet med regional planstrategi, som kan leses i kapittel 1. I tillegg har Folkehelseteamet løpende bidratt med innspill til arbeidet med planstrategien muntlig og skriftlig.

I tilknytning til oversiktsdokumentet er det utarbeidet en databank med tabeller. Her er det tall på kommunenivå der dette er tilgjengelig for mange av temaene som omtales i oversiktsdokumentet. Der man i oversiktsdokumentet finner tall for fylket, kan man i datagbanken finne tall for hver enkelt kommune:

Vi har også utarbeidet en kortversjon av oversiktsdokumentet, som gir et overblikk over hovedutfordringer innen for hvert tema.