Resultater fra SSBs levekårsundersøkelse 2015

For første gang kan levekårsundersøkelsen om helse også presentere fylkesvise tall. Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindre brus og mange mosjonerer, er mange overvektig - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden.

Foto: Statistisk sentralbyrå

For første gang kan SSBs levekårsundersøkelse om helse også presentere fylkesvise tall. Siden fylkestallene er basert på små utvalg, rundt 400 personer netto per fylke, unntatt Oslo som har over 800, vil fylkestallene være forbundet med større usikkerhet enn tallene for landsdel og hele landet. Og tallene må således tolkes med forsiktighet. Fylkestallene kan likevel gi en pekepinn på hvordan fylket ligger an sammenliknet med landet. I Hedmark oppgir 77 % å ha god eller svært god helse, og 79 % oppgir å ha svært god eller god tannhelse.

For flere tall, se SSBs nettsider: http://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20#content