Ungdatarapporten 2016 er publisert

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

Foto: Benjamin Ward, NOVA

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der ungdom over hele landet svarer på spørsmål om ulike sider ved deres liv og livssituasjon. Dette er den fjerde nasjonale Ungdatarapporten. Årets rapport gir et nasjonalt oversiktsbilde samlet for perioden 2014–16, og viser tall for gutter og jenter på ungdomstrinnet og i videregående. Siden Ungdata nå har pågått i sju år, kan Ungdata også si noe om trender og utviklingstrekk, og de har derfor valgt å legge vekt på figurer som kan si noe om dette. I årets rapport har de i tillegg valgt å fokusere nærmere på mobbing, og i rapporten viser de hvordan ungdom som blir mobbet, men også hvordan ungdom som mobber andre, har det på de utvalgte områdene som rapporten tar for seg.

Resultatene viser at dagens unge har en langt sterkere orientering mot hjemmet som fritidsarena enn tidligere. Stadig færre bruker kveldene ute med venner eller bare henger rundt i gatene.Men det er også blitt mindre vanlig at ungdom drar hjem til hverandre enn for bare noen få år tilbake. Noe av grunnen handler om nye kommunikasjonsformer. En stor del av ungdommene bruker mye tid foran ulike typer skjermer, og det er mange som bruker mye av fritiden sin på å være sosial på nett. Dette tyder på at hjemmet som arena for fysisk samvær med jevnaldrende har endret karakter de senere årene. Rapporten dokumenterer også noen negative utviklingstrekk som utelukkende gjelder jenter. Bare i løpet av noen få år har andelen jenter som mangler fortrolige venner, økt fra ti til tolv prosent. Økningen er markant, og sammenfaller med en utvikling der jenter i økende grad synes å være plaget av ensomhet, depressive symptomer, mobbing og manglende skoletrivsel.

I tillegg til rapporten har Ungdata lansert nye nettsider der resultatene for land, fylke og kommuner blir presentert i en kartløsning.

Gå inn på www.ungdata.no for å se kartversjon. Der kan du lese resultatene til Hedmark fylke og kommunene i Hedmark.

Under er et eksempel på hvordan dataene framstilles på de nye nettsidene til ungdata: