Folkehelse,Universell Utforming, klima og miljø

Et helsefremmende miljø er en forutsetning for god helse. Gode nærmiljø og velfungerende lokalsamfunn tilrettelagt for fysisk hverdagsaktivitet og  med lav risiko for ulykker og skader påvirker livskvalitet, trivsel og helse. Negative miljøpåvirkninger som luftforurensning, støy, miljøgifter, stråling og  dårlig inneklima, kan påvirke utvikling av sykdommer som kreft, luftveissykdommer og allergier. 

Helsefremmende miljøer bidrar til å gi overskudd, livskvalitet og forebygger sykdom for alle grupper i befolkningen Det bidrar til god helse  å legge til rette for fysisk aktivitet, å gjøre sunne valg lettere tilgjengelig og skape gode møteplasser for alle. Befolkningens helse skal være et sentralt perspektiv i kommunal- og regional utvikling, i næringspolitikken, steds og nærmiljøarbeidet og i samferdselspolitikken.

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunen et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø.

Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016 konkretiserer fem målområder.

1. Sikre trygg vannforsyning og gode sanitære forhold for alle barn og unge.

2. Forebygge skader og ulykker og fremme fysisk aktivitet blant annet gjennom transportsystem som fremmer trygghet og framkommelighet.

3. Sikre at barn og unge har ren luft inne og ute.

4. Beskytte barn, unge og gravide mot helse- og miljøfarlige stoff, støy og andre miljøfarer.

5. Redusere risiko for sykdom på grunn av sosiale miljøfaktorer.

asfaltveg
Samfunnsøkonomisk analyse: Universell utforming lønner seg

Standard Norge har laget en rapport som viser at universell utforming har en verdi som overstiger kostnadene knyttet til de nødvendige tiltakene.

 

Klimaendringer og helse – Folkehelserapporten 2014

Folkehelserapporten 2014 «Helsetilstanden i Norge» inneholder oversiktskapitler, kapitler om ulike sykdommer og helsetilstander, kapitler om risiko- og forebyggende faktorer, samt enkeltstående kapitler om blant annet befolkning og historie. Et av kapitlene handler om klimaendringer og helse.

Barn, miljø og helse: risiko- og helsefremmende faktorer

Folkehelseinstituttet la 09.05.16 fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.  

Bilde av gangvei dekket med treplanker i skog
Ingen hemmes - ingen glemmes

Hedmark og Oppland fylker er valgt ut som pilotfylker for universell utforming. Pilotfylkesatsningen er en del av tiltak K1 i "Norge universelt utformet 2025 - Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013"