Friluftsliv i et folkehelseperspektiv

Foto: Microsoft

Nærnatur, turstier og grønne områder fremmer god helse! Friluftsliv har en viktig plass i vårt samfunn og våre kulturtradisjoner. Hedmark er et fylke rikt på friluftsområder, skog, rent vann og fjell. Mange har trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærnatur der de bor. En av de største utfordringene er å legge til rette slik at terskelen for å drive fysisk aktivitet, og få de gode naturopplevelsene, blir så lav som mulig. Frivillige organisasjoner bidrar til samfunnets totale verdiskaping. Frivillige friluftslivsorganisasjoner er også svært viktige arenaer for å skape kontakt mellom nordmenn og innvandrere. Gjennom frivillig aktivitet bygges nettverk som bidrar til å danne Hedmarks sosiale kapital.

Lesestoff: «Nærhet til turstier, grøntområder eller trygge og gode gang- og sykkelveier får flere i aktivitet» Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet  http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M307/M307.pdf

Nasjonal gåstrategi

Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi. Målet er å gjøre det tryggere og triveligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer.

Mobilitetsuka 2012

Europeisk mobilitetsuke har vært arrangert i september hvert år siden 2002, med fokus på bærekraftig utvikling. Som en del av mobilitetsuka arrangeres bilfri dag 22. sept. Alle kommuner kan være med.