Oppvekst, inkludering, well-being (psykisk helse og trivsel) og frafall i et folkehelseperspektiv

Well-being (psykisk helse og trivsel) handler om hvordan man har det med seg selv og andre. Alle har en psykisk helse – en god psykisk helse er et viktig grunnlag for å mestre livets utfordringer i hverdagen. Vi  ønsker i vårt folkehelsearbeid å spre kunnskap til folk flest om påvirkningsfaktorer på fysisk og psykisk helse, gi informasjon om gode tiltak og mekanismer som fremmer well-being. Vi ønsker fokus på å skape gode og inkluderende møteplasser i nærmiljøet for alle grupper. Helsetjenesten har en viktig spesialistoppgave i møtet med personer som opplever psykisk sykdom - i folkehelsearbeidet er fokus på å bidra til et helsevennlig og inkluderende samfunn for alle. 

Verdensdagen for psykisk helse 13. oktober 2015

Verdensdagen for psykisk helse 2015 markeres på Hamar teater 13. oktober med både foredrag og teater. Årets tema er 

"Se hverandre - kast maska!"

Fagdag utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

RVTSene inviterer til fagdag 14. april 2013 for å gi faglig inspirasjon og konkrete innspill i forhold til utarbeidelse og videreføring av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Kampanje mot mobbing i uke 36

I dag starter årets kampanjeuke mot mobbing. Kampanjen varer fra 3.-7. september, og handler om at voksne tar ansvar for og sikrer at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet.

Ny stortingsmelding om rus

Den nye stortingsmeldingen om en helhetlig rusmiddelpolitikk ble godkjent i statsråd 22. juni 2012. Dette er den første stortingsmeldingen som omfatter alkohol, narkotika og doping.

Barn og unges psykiske helse

I følge Helsedirektoratet har om lag 70 000 barn og unge psykiske lidelser som krever behandling i Norge. Blant 6-12 åringer er hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og atferdsforstyrrelser vanligst.

Eldre og psykisk helse

Isolasjon og ensomhet fører til depresjon blant mange eldre. Sosiale møteplasser og aktiviteter kan være med på å forebygge depresjon blant eldre. 

Arbeid og psykisk helse

Arbeid er viktig for den psykiske helsen, og erfaring fra psykiatrien viser at arbeid kan være svært god medisin.

Psykisk helsearbeid for voksne

I følge Helsedirektoratet lider om lag en sjettedel av den voksne befolkning til enhver tid av en psykisk lidelse og/eller et rusproblem.

Side 1 av 2 Neste