Planlegging og tverrsektorielt samarbeid i et folkehelseperspektiv

I ny folkehelselov er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven.

For å lese mer om folkehelse og kommunal planlegging kan vi anbefale kommunetorgets sider om dette temaet: www.kommunetorget.no

Figuren under er hentet fra kommunetorget.no og viser koblingsprosessen mellom folkehelse og plan:

Foto: kommunetorget.no

 

Dokumenter og nettsider om folkehelse og plan

Helsedirektoratet har publisert en moment- og tipsliste utformet primært for fylkesmannsembetenes behandling av kommunale planer. Lista skal sikre at temaet folkehelse blir ivaretatt i kommunal planstrategi og den videre planprosessen. Moment-og tipslista kan i tillegg være et nyttig verktøy i kommunenes planarbeid med folkehelse.

 

Regjeringen har utarbeidet et dokument som beskriver hva som forventes at fylkeskommunene, kommunene og statlige myndigheter tar hensyn til i planleggingen (juni 2011):

 

Hefte om kommuneplanlegging og universell utforming. Dette heftet kan være nyttig i arbeidet med implementering av lovverkets nye krav. Her finnes mange eksempler fra ulike planer for å konkretisere hva som ligger i begrepet “universell utforming”. De som står bak utgivelsen av dette heftet er Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Veileder til kommunal planstrategi

Veileder kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen

Veileder til regional planstrategi

Temaveileder Barn og unge og planelgging etter plan- og bygningsloven