Sosial ulikhet

De nasjonale målene for folkehelsearbeidet er: Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Målet skal nås gjennom å redusere tidlig død og utjevne sosiale forskjeller i dødelighet.

Fakta om sosial ulikhet og helse

De fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse i løpet av de siste 30 årene. Men helsegevinsten har vært størst for dem som allerede hadde den beste helsen - de med lang utdanning, god inntekt og som levde i parforhold. Helsegevinstene har ikke økt like mye for dem med lav utdanning og inntekt.

Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt

Norsk kunnskapsoversikt om sosiale ulikheter i helse. Professor Espen Dahl har ledet et uavhengig forskerpanel som på faglig grunnlag har gjennomgått norsk politikk for å vurdere effekter på sosiale ulikheter i helse, og kommet med forslag til tiltak som kan redusere slike forskjeller. 

Ny svensk rapport om sosiale ulikheter i tannhelse blant barn og unge

Dette er en helt ny svensk rapport som sier noe om sammenhengen mellom oppvekstkår og tannhelse. Rapporten har overføringsverdi til norske forhold, og peker bl.a. på sammenhengen mellom barns og foreldres tannhelse.

Bilde av skoleungdom
Anti-mobbeprogram med positive resultater

Tiltak mot mobbing som benyttes i norske skoler viser seg å være svært vellykkede.

Bilde av en liten jente som leker med treklosser
Stadig flere barn opplever fattigdom

Velstanden i Norge øker, men stadig flere barn lever i fattigdom. Dette merker de best ved at de ikke får vært med på det samme som andre jevnaldrende.

Bilde av mynter og menneskefigurer
Fattige familier fortsatt fattige

I løpet av 2000-tallet har lavinntektsfamilier opplevd en viss bedring i sin økonomi, likevel har ikke differansen mellom denne gruppen og resten av befolkningen minket.