Klima og energi

Klimaendringen, en endring i forventet værmønster, er en av vår tids store utfordringer. Årsaken til klimaendringen er økning av drivhusgassutslipp i atmosfæren. Sannsynligvis er det menneskeskapte årsaker som bidrar mest til økning av drivhusgassutslipp. Ulike samfunn bidrar til utslipp av drivhusgasser i svært ulik grad, og samtidig påvirker effekter av endringer i klimaet samfunnene i ulik grad og på ulike måter. 

Drivhusgasser som slippes ut ved menneskedrevet aktiviteter er de usynlige gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Disse gassene fanger varmen opp i atmosfæren. En betydelig økning i utslipp av drivhusgassene har ført til oppvarming av kloden på grunn av en naturlig drivhusgasseffekt. Effekten selv er avgjørende for at livet finnes og opprettholdes på jorden.

Siden konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren de siste 100 årene er blitt betydelig større enn i før-industriell tid, hovedsakelig som følge forbrenning av fossil drivstoff særlig i vestlige land, fører dette til utvikling av klimatiske omstendigheter som allerede har og kan fortsette å ha negative virkninger på naturen og samfunnet. 

Utvinning og bruk av fossile energikilder, altså olje, kull og gass, er de største årsakene til drivhusgassutslipp. Fossil drivstoff brukes i nesten alle menneskelige aktiviteter og virksomheter, mens største kilder til utslipp er transport, industriell produksjon av materialer og varer, selve olje og gass industri, bygg, industriell og stor-skalla landbruk, samt produksjon og bruk av energi.

Vanvittig høy forbruk i vestlige land kan anses som hovedårsak til den globale klimaendringen og negative konsekvenser som følger. Samtidig gjør stor ulikhet i tilgjengelighet, distribusjon og bruk av ressurser og varer mange samfunn langt mer sårbare for effekter av klimaendringen og muligheter for beredskap og tilpasning, enn andre.

Grønnsaksfelt på en gård
FAO klimastrategi

FN Mat og landbruksorganisasjon (FAO) ga ut en Klimaendring strategi i juli 2017. Klimaendringen kommer til å forsette å påvirke ulike land på ulike måter og i ulik grad, og tilsvarende blir mat produksjon og landbruk rammet av klimaendringen på ulike måter. Mest utsatte land er "minst utviklet land", "små øyer utviklingsland" og arealer med sårbare økosystemer som aride soner, fjell og kystområder. 

Utsikt mot Mjøsa fra Vestbygd i Stange
FN rapport - negative virkninger av landbrukpraksis på miljø og helse

Rapporten skrevet av Rett til mat-utvalget handler om virkninger av globale sprøytemidler bruk i landbruk på menneskerettigheter, herunder negative effekter på menneskes helse, miljøet og samfunnet generelt.

Røyk over Borneo sett fra verdensrommet
Flere dør tidlig av luftforurensning enn av sult, malaria og HIV

Flere mennesker i dag dør av luftforurensning fra biomasseforbrenning og landbruk enn fra sult, malaria og HIV, globalt sett, viser ny rapport fra DARA. 

Forslag til klimalov er på høring

Klima- og miljødepartementet har foreslått at mål om omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn i 2050 skal bli lovfestet. Hvert år skal regjeringen rapportere til Stortinget om utviklingen gjeldende klimagassutslippene.

Handlingsdelen til energi- og klimaplanen for Hedmark er revidert

Energi- og klimaplanen for Hedmark fylke ble opprinnelig vedtatt i 2009, og består av to deler. Del 1 beskriver status og fakta og del 2 utgjør handlingsdelen. Handlingsdelen er nå revidert og ble vedtatt av fylkestinget i april 2016.

Parisavtalen signeres 22. april i New York

Den 22. april, altså på Earth Day, forventes det at over 130 land signerer Parisavtalen som ble vedtatt desember 2015.  Flere land har antydet uoffisielt at de vil signere avtalen, slik at antallet kan være enda større.

Update: Til og med 23. april ble 175 land som signerte avtalen. 

SEMINAR OM KLIMA OG ENERGIARBEID

Fylkestingets fagkomite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging hadde 24. februar et temaseminar om klima- og energiarbeid. Målet var en oppdatering og dialog om utfordringer og muligheter knyttet til arbeidet som pågår med revisjon av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for energi og klima (2009). 

Illustrasjonsbilde: Sommerfugl
Klimakonferanse om grønn utvikling

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Energiråd Innlandet og KS inviterer til klimakonferanse på Hamar i mars.  

Side 1 av 2 Neste