Forslag til klimalov er på høring

Klima- og miljødepartementet har foreslått at mål om omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn i 2050 skal bli lovfestet. Hvert år skal regjeringen rapportere til Stortinget om utviklingen gjeldende klimagassutslippene.

Forslaget til loven forutsetter å gjøre to mål - utslippsreduksjon og lavslippssamfunn omstilling til norsk rett:

- Målet om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag til Parisavtalen), jf. § 2.

- Målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, jf. § 3. ("Forslag til Lov om klimamål (klimaloven)", september 2016, s.45)

Les mer på regjeringens nettsted