Handlingsdelen til energi- og klimaplanen for Hedmark er revidert

Energi- og klimaplanen for Hedmark fylke ble opprinnelig vedtatt i 2009, og består av to deler. Del 1 beskriver status og fakta og del 2 utgjør handlingsdelen. Handlingsdelen er nå revidert og ble vedtatt av fylkestinget i april 2016.

Dokumentet redegjør for de overordnede mål og delmål som Hedmark fylkesting har vedtatt for klima- og energiarbeidet i Hedmark i tidsperspektivet fram mot 2030. Til grunn for denne reviderte handlingsdelen er det utarbeidet et faglig underlagsnotat. I arbeidet med rulleringen av handlingsdelen er det tatt utgangspunkt i hovedstrukturen og inndelingen i tiltaksområder, slik de fremgikk da gjeldende energi- og klimaplan ble vedtatt i 2009. 

I den reviderte handlingsdelen legges det opp til at en innenfor Hedmarks grenser skal være klimanøytral innen 2030, dvs. at menneskeskapte klimautslipp skal nøytraliseres gjennom utslippsreduksjoner og karbonbinding.

Utslippene skal reduseres med en fordeling innenfor følgende hovedområder: 

- Utslippsreduksjoner av drivhusgasser internt i Hedmark

- Økt produksjon av ren eller lav-utslippsenergi

- Binding av karbon gjennom netto skogtilvekst som følge av Hedmarks andel av Norges godkjente bidrag fra skog i henhold til Kyoto-protokollen

- Ytterligere økt binding av karbon i skog som følge av spesifikke skogtiltak fram mot 2030.

I tillegg legges det til grunn i handlingsdelen at en i Hedmark innen 2030 tar i bruk de uutnyttede ressursene en har for fornybar energiproduksjon, særlig fra sol, vind og skog.

Fylkesrådet sendte forslaget til revidert handlingsdel til energi- og klimaplanen for Hedmark fylke på høring med frist 31.12.15. Den reviderte handlingsdelen ble vedtatt i Fylkestinget i april 2016.