Hedmark - klima og energi

Hedmark fylkeskommune og alle 22 kommuner har vedtatt klima- og energiplaner. Energi og klimaplan for Hedmark sin handlingsdel ble vedtatt i Fylkestinget i april 2016. Vi ønsker nå å gå fra plan til handling og gjennomføre tiltak for en klima- og energiomlegging av samfunnet i Hedmark.

Årlige drivhusgassutslipp i Hedmark pr. 2013 er 1.383.000 tonn (t) drivhusgasser. Transportsektoren har sluppet ut 839.000t, 323.000t har kommet fra landbruket og ytterligere 147.000t ble sluppet ut ved stasjonær forbrenning i bygg og prosessindustri. 

Hovedsatsingsområder i Hedmark er :

- redusering av drivhusgassutslippet fra transport,  landbruk og stasjonær forbrenning

- økning i produksjon av utslippsfri og miljøvennlig energi

- binding av karbon i skog.

Status

Fylkesdelplan for energi og klima ble vedtatt i Hedmark fylkesting 29. september 2009. Årlige drivhusgassutslipp i Hedmark var på om lag 1,3 millioner tonn av drivhusgasser. Den reviderte handlingsdelen ble vedtatt av Fylkestinget i april 2016. Årlige utslipp la på 1.383.000 tonn i 2013. 

Mål

I den reviderte handlingsdelen av Hedmark fylkes energi- og klimaplanen legges det opp til at fylket skal oppnå klimanøytralitet innen 2030.

Prosjekter

Her kan du lese om ulike prosjekter Hedmark fylkeskommune er involvert i på klima- og energiområdet.