Mål

I den reviderte handlingsdelen av Hedmark fylkes energi- og klimaplanen legges det opp til at fylket skal oppnå klimanøytralitet innen 2030.

I tråd med Meld. St. 21 (2011–2012) om norsk klimapolitikk, innebærer klimanøytralitet i Hedmark at effektene av drivhusgassutslipp skal nøytraliseres, altså reduseres tilsvarende fylkets utslipp. Dette kan Hedmark gjøre gjennom utslippsreduksjoner og binding av karbon i skog. I tillegg skal en i Hedmark innen 2030 ta i bruk ytterligere uutnyttet fornybare energiressurser, både sol, vann og enkelte biomasse ressurser.