Status

Fylkesdelplan for energi og klima ble vedtatt i Hedmark fylkesting 29. september 2009. Årlige drivhusgassutslipp i Hedmark var på om lag 1,3 millioner tonn av drivhusgasser. Den reviderte handlingsdelen ble vedtatt av Fylkestinget i april 2016. Årlige utslipp la på 1.383.000 tonn i 2013. 

Foto: Marija Holm Radovanovic

Transportsektoren er den største utslippssektoren, med drivhisgassutslipp på 839.000 tonn, fulgt av landbruk som la på 323.000 tonn og stasjonær energiforsyning utgjorde 147.000 tonn i 2013. Hedmark har sammenliknet med landsgjennomsnittet lavere utslipp av klimagassen CO2, og høyere utslipp av klimagassene metan og lystgass noe som skyldes at Hedmark er et betydelig landbruksfylke. Mengden produsert av elektrisk kraft er 5. laveste blant fylkene, og utgjorde 2800 GWt i 2014. Strømforbruk i husholdningene ligger på 7 kWt pr innbygger og er 7. høyeste blant fylkene.

Les mer:

Fylkesstatistikk for Hedmark 2015