Klimaendringen - bakgrunn og historie

Klimaendringen er et globalt fenomen som får både globale og lokale konsekvenser. Klimaendringen har flere årsaker, men en av hovedårsakene er menneskeskapte drivhusgassutslipp i atmosfæren. For 24 år siden ble klimaendringen satt i et internasjonalt søkelys. Den siste klimaavtalen ble undertegnet av alle verdens land i desember 2015 i Paris.

FNs klimakonvensjon ble vedtatt på UNCED  i 1992 og har siden blitt det sentrale rammeverket for det internasjonale  klimasamarbeidet. Målet  var stabilisering  og  redusering  av  drivhusgasser  i  atmosfæren,  med omtrent 5 prosent under nivået i 1990. Kyotoprotokollen, en internasjonal avtale som inneholder utslippsforpliktelser for perioden 2009-2012, kom i 1997, og trådte i kraft i 2005.

I desember 2015 ble den siste internasjonale klimaavtalen signert av 195 land i Paris. Avtalen ligger til grunn for en global handlingsplan for å begrense den globale oppvarmingen «under 2⁰C over det pre-industrielle nivået» og unngå intensivering av klimaendringen og forverring av konsekvenser. Avtalen trer i kraft i 2020.

Les mer:

FNs klimapanels femte hovedrapport (ekstern lenke) 

Kyotoprotokollen (ekstern lenke)

Parisavtalen (ekstern lenke)