Nasjonal politikk på klima og energiområdet

Norge har satt seg ambisiøse mål om utslippsreduksjoner. Det satses aktivt på redusering av drivhusgassutslipp, produksjon av lav-utslipp og miljøvennlig energi, energiøkonomisering og energiomlegging.

I 2012 kom Stortinget ut med en stortingsmelding om Norsk klimapolitikk som legger et prinsipp om bærekraftighet i grunn for all utvikling i Norge. Det legges fram at utover klimanøytralitet i 2050, som foreslått i Stortingets klimaforlik fra 2008, skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn fram mot 2050.

Et lavutslippssamfunn forutsetter en stadig redusering av drivhusgassutslipp, som i første omgang ifølge Miljødirektoratet betyr redusering med mellom 14–43 prosent i 2030, sammenlignet med 1990.