Kulturminner

Hedmark fylkeskommune ønsker å forvalte kulturminnene i fylket til beste for Hedmarks framtid. 

Våre hovedoppgaver er å behandle alle typer forvaltningssaker som involverer kulturminner. Vi bidrar til å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold på kulturminnene, og vi søker om og fordeler tilskudd til dem.

Hovedvekten i saksbehandlingen ligger i plan-, bygge- og tilskuddssaker. Avdelingen veileder eiere av kulturminner. Vi følger opp fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer, ofte sammen med eiere og lokale aktører. 

Det er viktig å øke kunnskapen om kulturminner og -miljøer som viktige regionale utviklingsfaktorer. Kulturminnevernets bidrag til en bærekraftig regional utvikling ligger i muligheten til å få til samarbeid, samhandling og samordning av kulturvernressursene gjennom gode prosesser.