Arkeologi

Arkeologi er læren om gjenstander og kulturminner som tilhører vår eldste historie. Kulturminnene før år 1537 er automatisk fredet ved lov. Hedmark fylkeskommune har fått delegert undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven fra staten.

Eneste kilder

Boplasspor fra bronse- og jernalder i Glåmdalen, helleristinger fra Steinsholmen i Ringsaker, gravhauger på Hedemarken og store anlegg i nordfylket der mennesker har framstilt kleberkar, jern og fanget storvilt er alle eksempler på automatisk freda kulturminner. På Domkirkeodden står ruinene etter en stor katolsk katedral og en bispeborg. Dette er sårbare og ikke fornybare miljøverdier. Arkeologiske kulturminner er ofte de eneste kildene før vikingtiden.


Over 2000 år gamle gryteemner av kleberstein, Brubakk, Kvikne, Tynset kommune. Foto: Kjetil Skare 

Arkeologenes arbeid i fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal registrere, kartlegge og klarere bygge- og anleggsområder for fredete arkeologiske kulturminner. Arkeologene benytter seg av forskjellige registreringsmetoder som steinalderstikking, flatesjakting og utmarksbefaring. 

Dersom det blir funnet kulturminner, skal disse så sant det er mulig, bevares og reguleres i hensynsoner og tilpasses tiltakene. Dersom tiltak ikke ødelegger eller virker skjemmende på kulturminner eller kulturmiljø, kan de gjennomføres etter at en reguleringsplan er vedtatt.

For kulturminner som kommer i direkte konflikt med tiltaket, kan det søkes om dispensasjon fra fredningen av kulturminnene. En slik søknad eller arealplan fremmes gjennom Hedmark fylkeskommune. Et søknadsskjema (lyseblått) finner du i margen til høyre. Ta kontakt med kulturvernavdelingen før du sender søknaden.

Det er den sentrale kulturvernmyndigheten – Riksantikvaren  (Direktorat for kulturminner) - som eventuelt kan oppheve fredningen ved å gi tillatelse til inngrep i de fredete kulturminnene. Dersom inngrep tillates, er det Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som foretar den endelige utgravningen av kulturminnene. Tiltakshaver må, med unntak av mindre private tiltak, betale for registrering og utgraving.   

For kulturminner som ligger i Hedmarks vann og vassdrag, så er det Maritimt museum som har ansvaret for dette. Hedmark fylkeskommune har en postkassefunksjon i arealplansaker som berører vassdragene.

For mer informasjon om forvaltningsaktørene, se lenkene øverst i margen til høyre.