Funn av kulturminne– hva gjør jeg?

Om du har funnet en oldsak, eller har et kulturminne på eiendommen din som ikke tidligere er registrert, kontakt kulturminneavdelinga i Hedmark fylkeskommune.

I kulturminneloven er alle spor etter mennesker før reformasjonen (1537) fredet. Det gjelder løse gjenstander som oldsaker og faste kulturminner som gravhauger, kullgroper og dyregraver. I begge tilfeller ønsker arkeologen å komme på befaring for å få registrert funnstedet, slik at både funnopplysninger og våre registre blir oppdatert.

Kulturminneloven fastslår at oldsaker (gjenstander eldre enn 1537) er statens eiendom. Disse er du faktisk pliktig til å levere inn. Funnopplysninger fylles ut i et eget skjema, som kan lastes ned fra margen til høyre. Det ønskes opplysninger om hvor funnet er gjort, gjerne med et kartvedlegg og noen gps-koordinater. Da har funnet fått sin geografiske referanse, og det blir lettere å finne igjen funnstedet seinere. Fylkesarkeologene sender funnene og funnopplysningene videre til Kulturhistorisk museum som legger disse inn i sin samling.

Ofte ligger ikke en oldsak aleine. Et våpen er ofte en del av en grav, mens et spinnehjul eller et vevlodd kan være en indikasjon på en boplass. Den viktigste vurderingen arkeologen gjør er å sjekke om det på funnstedet er noen flere rester bevart. Dette kan være sårbare kulturlag av kull, fett o.l som fort vil forvitre. Slike jordlag kan også inneholde gjenstander av tre og bein som krever øyeblikkelig konservering.

Metalldetektorfunn

Søking med metalldetektor er en hobby som er blitt mer populært også i vårt fylke. Hobbyen kan bidra med viktig informasjon til Hedmarks historie dersom den utføres på den rette måten. Hedmark fylkeskommune har ikke egne retningslinjer for dette, men kulturminneavdelinga slutter seg til Oppland fylkeskommunes retningslinjer. Følg lenken og sett deg godt inn i disse.

De viktigste punktene ser du nedenfor:

 • Det må ikke søkes på eller ved automatisk freda kulturminner.
 • Gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 og samiske gjenstander eldre enn 100 år er statens eiendom.
 • Sett deg inn i lovverk, og hvordan oldsaker ser ut.
 • Meld deg inn i en klubb, og søk med erfarne detektorrister. 
 • Spør alltid grunneier før du foretar detektorsøk på han/hennes jorde.
 • Ved søk og funn i allerede omrota pløyelag på jordene, må det ikke graves ned i undergrunnen. Det skal opplyses om funn innen tre dager til Hedmark fylkeskommune (se kontaktinformasjon nederst på sida).
 • Stopp søking umiddelbart dersom du finner flere godt bevarte gjenstander nært hverandre, og det er kull og brente bein i nærheten. Dette er et ødelagt grav- eller offerfunn, som vil trenge arkeologisk førstehjelp.
 • Finner er ansvarlig for innlevering. Grunneier kan ha rett på 50% av eventuell finnerlønn.
 • Hedmark fylkeskommune fraråder sterkt detektorsøk i utmarksområder.
 • Hedmark fylkeskommune fraråder søk nærmere enn 50 m fra et tidligere kjent funnsted i pløyelaget i dyrka mark.
 • Hedmark fylkeskommune forutsetter at oldsaker og funnskjema som inneholder informasjon om funnsted, jordforhold, gps-koordinater m.m, leveres inn i hht. retningslinjene.