Kulturmiljø

Med kulturmiljø menes landskap og kulturminner sett i en helhetlig sammenheng.

Begrepet innbefatter både arkeologiske kulturminner, bygningsmiljøer og kulturlandskap, men ikke alle tre kategoriene trenger å være oppfylt i alle kulturmiljø. I kulturminneloven § 2 er kulturmiljø definert som: "...områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng".

Kulturmiljø omfatter alle kulturlandskap som i større eller mindre grad er påvirket fysisk av mennesket. Både byer og tettsteder, jordbrukslandskapet og mer marginale utmarksområder faller inn under begrepet. Kulturmiljøet kan ha en større tidsdybde, eller det er et enhetlig område som er spesielt godt bevart.

I Hedmark er Fiskevollen ved Sølensjøen i Rendalen, festningen og bebyggelsen i Øvrebyen i Kongsvinger, gjenreistningsbebyggelsen i Elverum og kulturminnene på Domkirkeodden på Hamar eksempler på særegne kulturmiljø.