Lokale kulturminner i Hedmark

Gammelt fløteranlegg ved Strandkjøldammen i Elverum.

Fløteranlegget ved Strandkjøldammen i Elverum.

Foto: Ada L. Grimsgaard

 

Alle lokalsamfunn har kulturminner og kulturmiljøer som er verdifulle og som kan gi grunnlag for opplevelser, kunnskap og verdiskaping.

Hedmark fylkeskommune vil gjennom prosjektet Lokale kulturminner i Hedmark sette fokus på kommunenes kulturarv. Kommunen forvalter store kulturhistoriske verdier som plan- og bygningsmyndighet og innen kultur-og næringsutvikling. For å kunne forvalte kulturminnene og kulturmiljøene på en god måte er det viktig at kommunene har god og oppdatert informasjon om lokalhistorien.

Undervisning, formidling, folkehelse, næringsutvikling, arealplanlegging og forvaltning er områder hvor kunnskap om kulturminner er en ressurs.   Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er et godt verktøy for forvaltning av kulturminner, og en slik plan vil kunne rette oppmerksomheten mot kulturminner og bidra til økt kunnskap om dem.

Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren bidrar med tilskudd til kommunene som ønsker å sette i gang, eller nylig har satt i gang, registreringsarbeid med sikte på å utarbeide en kulturminneplan eller rullere eksisterende planer. Hedmark fylkeskommune vil bistå kommunene med faglig hjelp og veiledning i arbeidet med kartlegging, registrering og planarbeid.