Tilskudd til kulturminner

Veiledning for tilskudd fra Hedmark fylkeskommune

Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt gjennom årlige bevilgninger i årsbudsjettet. Som hovedregel kan det bare gis tilskudd til antikvariske tiltak, dvs tiltak som sikrer kulturminneverdiene i tråd med deres kulturhistoriske karakter, og ikke til tiltak som handler om oppgradering.

  • Det er viktig å være tidlig ute med planlegging av hensyn til at både prosjektet og søknadene skal bli så gode som mulig, og av hensyn til framdrift og søknadsfrister.
  • Til søknadene skal det følge med kostnadsoverslag. Det bør være basert på spesifiserte kostnader fra utførende håndverker. Det kan være kostnader i forbindelse med grunnarbeider, tømrerarbeider, malerarbeider og snekekrarbeider (som dører og vinduer), Kostnadsoverslaget skal spesifisere hva som er kostnader til arbeid, materialer, og annet.
  • I søknaden skal det beskrives hva som gjøres og hvordan (utførelse og materialbruk).
  • Det kreves også dokumentasjon i form av bilder og beskrivelse at prosjektet for øvrig.
  • Budsjett og framdriftsplan er viktige deler av en søknad, slik at bevilgende instans har grunnlag for å vurdere hvilken rolle et evt tilskudd kan spille i prosjektet.
  • Et tilsagn om midler er ikke i seg selv en formell godkjenning av tiltaket. Tiltakshaver må derfor også sjekke om arbeidene krever godkjenning etter Plan- og bygningsloven eller Kulturminneloven (for fredete kulturminner).
  • Ordningene er relevante for flere typer kulturminner, både bygninger, andre typer innretninger og anlegg, arkeologiske kulturminner, kulturlandskap og hager.
  • For vilkår og krav til søknader om SMIL-tilskudd eller tilskudd fra Norsk Kulturminnefond, kontakt henholdsvis det kommunale landbrukskontoret eller Norsk Kulturminnefond.
Foto: Jorunn Elise Gunnestad

 

Badstua på Ramsli i Åsnes Finnskog er et eksempel på et kulturminne som har fått tilskudd fra både Norsk Kulturminnefond og Hedmark fylkeskommune.

 

Særlig om Hedmark fylkeskommune sine tilskudd.

Potten som blir bevilget fra politisk hold til kulturminneverntiltak i Hedmark, ligger på om lag 1 million kroner årlig. Dette tildeles i hovedsak verneverdige bygninger og byggverk. Hvor mye som stilles til disposisjon hvert år avhenger av årsbudsjettet. 

Prioritering av søknadene tar utgangspunkt i fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. Satsningsområder, verdier og prinsipper i denne danner grunnlag for vurdering av søknadene. Søknadene blir behandlet i første kvartal av året.

For å kunne få en effektiv behandling av de innkomne søknadene er fylkeskommunen avhengig av at søknadsskjemaet blir utfylt. Sammen med søknadsskjemaet skal det ligge vedlegg som beskriver kulturminnet og planene. Det vil lette behandlingen dersom det sendes inn gode bilder av kulturminnet, av alle fasader, med omgivelser, og detaljer, samt redegjørelser av hva som er planlagt gjort og hvordan. Finansieringsplan og opplysninger om hvor vidt det blir søkt om midler også andre steder, er også viktig som grunnlag.

Tilsagn om tilskudd har en begrenset varighet. Fylkeskommunale tilskudd gjelder i tilnærmet to år, inkludert det året tilsagnet ble gitt. Signert aksept av vilkår må foreligge innenfor fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet for å bekrefte tilsagnets gyldighet. Ved behov for forlengelse av tilsagnet, må det søkes skriftlig om dette innen 1. november året etter at tilsagnet ble gitt. Hvis ikke, faller tilsagnet bort automatisk. Dersom det gis tilsagn om særskilte midler til oppfølging av fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, har tilsagnet en varighet på ett år.    

Særlig om tilskudd til fredete bygninger og anlegg.

Tilskudd til fredete bygninger og anlegg er midler som Hedmark fylkeskommune fordeler fra Riksantikvarens tildeling av tilskuddsmidler fra statsbudsjettet.

Prioriteringen er basert på en søknad fra Hedmark fylkeskommune med utgangspunkt i innkomne søknader til oss fra eiere (søknadsfrist også 1. desember). Grunnlag for vurdering og prioritering av søknader er bl.a. tilstandsregistreringen i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.

I prinsippet er det antikvariske merkostnader som kan dekkes av tilskudd. Det vil si merkostnaden av hva det koster å sette i stand en bygning i henhold til krav som blir stilt fordi bygningen er fredet, sammenlignet med en enklere form for reparasjon eller istandsetting. Riksantikvarens retningslinjer og vilkår skal følges.

Et tilsagn har gyldighet det året det blir gitt og kan forlenges til året etter, men faller bort etter to år. Det må søkes skriftlig for ytterligere forlengelse.

Søknadene behandles i perioden februar - april.

Et tilsagn om midler er ikke i seg selv en formell godkjenning av det planlagte tiltaket. De konkrete tiltakene må avklares med Hedmark fylkeskommune som dispensasjonsmyndighet.

Det er også mulig å søke om midler fra Norsk Kulturminnefond til fredete bygninger og anlegg. For vilkår og krav til søknader om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond, gå på nettside til Norsk Kulturminnefond, kulturminnefondet.no.

 

Foto: Jorunn Elise Gunnestad

Midtgangsloftet på Svea Strand i Stor-Elvdal er satt i stand ved hjelp av midler fra landbrukskontoret, Norsk Kulturminnefond og SMIL.

 

Foto: Jorunn Elise Gunnestad

Den fredete østerdalsstua på Svea Strand er satt i stand ved hjelp av midler fra Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune