Søknad kulturminneverntiltak

Hedmark fylkeskommune gir hvert år tilskudd til kulturminneverntiltak. I hovedsak er dette tilskudd til fredete og verneverdige bygninger og anlegg.

Fristen for å sende inn søknader er 1. desember.

Søknaden sendes via nettstedet  regionalforvaltning.no

Hedmark fylkeskommune forvalter 2 hoved støtteordninger hvor man kan søke om tilskudd til kulturminneverntiltak:

1. Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

2. Tilskudd til freda bygg og anlegg

Eiere av fredete og verneverdig bygninger og anlegg kan sende inn søknad for merkostnader ved antikvarisk restaurering. Søknadsfristen er den 1.desember. Tiltakene det søkes tilskudd til skal ikke være igangsatt eller være gjennomført. Søknadene blir behandlet i løpet av påfølgende vår. De fleste som får støtte vil bli tilskrevet innen utgangen av april. Når det gjelder Riksantikvarens midler kan dette ta noe lengre tid avhengig av Riksantikvarens rutiner for utsendelse av tilsagn.

Råd og tips

For å kunne få en effektiv behandling av de innkomne søknadene er fylkeskommunen avhengig av at søknaden blir utfylt og dokumentasjon vedlagt. Det vil lette behandlingen dersom det sendes inn gode beskrivelser/visualiseringer av hva som er planlagt gjort og hvordan dette tenkes utført. Det er også viktig å sende inn bilder av det omsøkte objektet slik det ser ut i dag.

Skal du søke om midler til kulturminneverntiltak fra Hedmark fylkeskommune eller statstilskudd til fredete bygg og anlegg?

I 2017 ble rutinene rundt dette endret. Støtteordningene er nå lyst ut med søknadsfrist 1. desember 2017 og alle oppfordres til å søke elektronisk.

Husk at søknaden sendes via nettstedet regionalforvaltning.no

Det er imidlertid fortsatt mulig å bruke tidligere søknadskjema i overgangen til full elektronisk søknadsprosess ut 2017.