Plan

Hedmark fylkeskommune har gjennom fylkestinget rollen som regional planmyndighet etter Plan- og bygningsloven. 

Dette innebærer et ansvar for både utarbeidelse og behandling av planer samt planfaglig veiledning etter plan- og bygningsloven. Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen.

Fagområdet Plan i SKP har blant annet følgende arbeidsområder:

  • Behandling av plan- og byggesaker som regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven.
  • Ivareta at fylkeskommunen gir råd og veiledning om hvordan barn og ungesinteresser og medvirkning kan styrkes i planleggingen.
  • Vilt og fiskeforvaltning.
  • Digital geografisk informasjon: Digitaleverktøy og metoder i planprosessen, kartgrunnlag og GIS-verktøy.
  • Ivareta fylkeskommunens daglige ansvar for oppfølging av EU’s vanndirektiv gjennom Vannforskriften.
  • Ivareta fylkeskommunens daglige ansvar for utarbeiding og oppfølging av de regionale planene for villreinområdene.
Bilde ikke tilgjengelig Tilskudd til vannmiljøtiltak

Kommuner, organisasjoner, foreninger og andre tiltakshavere kan søke om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Bilde ikke tilgjengelig Avholdt fagdag grunnerverv 26. februar 2015 - innløsning og ekspropriasjon

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune  inviterte kommunene i Hedmark til fagdag grunnerverv – innløsning og ekspropriasjon, torsdag den 26. februar i Helse Sør-Øst sine møtelokaler i Statens Hus, Hamar.

Bilde ikke tilgjengelig Avholdt fagdag massetak 29. januar 2015 - planlegging og forvaltning

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark avholdt fagdag massetak – planlegging og forvaltning, den 29. januar på Fylkeshuset i Hamar.

Bilde ikke tilgjengelig Fylkeskommunale vassdragsmidler

Fylkeskommunale vassdragsmidler er en tilskuddsordning som omfatter vassdragsrelaterte tiltak i hele Hedmark.