Fylkeskommunale vassdragsmidler

Fylkeskommunale vassdragsmidler er en tilskuddsordning som omfatter vassdragsrelaterte tiltak i hele Hedmark.

Ordningen er primært rettet mot tilrettelegging for allmennhetens bruk av vassdrag og vassdragsnære arealer. Årlig avsettes et beløp i størrelsesorden kr. 500 000,- til formålet. Hvem som helst kan søke om støtte. Søknadsfristen er 1. februar.

Midlene fordeles av fylkesrådet etter en samlet vurdering av innkomne søknader. Tilsagnenes virketid er tilsagnsåret pluss ett. Eventuelt tilskudd vil bli utbetalt i sin helhet først når hele tiltaket er gjennomført og sluttrapportert til fylkeskommunen.

Søknadens innhold

Søknaden må fremmes skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

 • navn på tiltaket
 • navn på tiltakshaver/-havere
 • lokalisering av tiltaket, primært med kart
 • beskrivelse av tiltaket
 • kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
 • framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
 • eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak søknadsbeløp.

Kriterier for tildeling

Følgende legges til grunn ved tildeling av fylkeskommunale vassdragsmidler:

 • Midlene disponeres av fylkesrådet og tildeles etter skriftlig, begrunnet søknad fra tiltakshaverne.
 • Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.
 • Gitte tilsagn utbetales i sin helhet etterskuddsvis når tiltakene er sluttrapportert og revisorbekreftet regnskap er framlagt for fylkeskommunen. 
 • Når tiltak ellers vurderes som likeverdige:
  • Vil de som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dette vurderes relativt i forhold til brukergruppenes størrelse.
  • Vil de som har høy miljøprofil bli prioritert framfor de som har lavere miljøprofil.
  • Vil de som står i plansammenheng eller relatert til andre tiltak bli prioritert framfor enkeltstående tiltak.
  • Vil de som kopler sammen flere aktører og finansieringsparter/-kilder bli prioritert framfor tiltak som ikke gjør det.
  • Vil de som har en skissert fremdriftsplan bli prioritert framfor tiltak som ikke har det.
  • Vil det etterstrebes en geografisk fordeling.

Søknaden sendes enten elektronisk til postmottak@hedmark.org, eller pr. post til Hedmark fylkeskommune, Samferdsel, kulturminner og plan, Pb. 4404, Bedriftssenteret, 2325 HAMAR. Evt. spørsmål kan rettes til Hanne Thingstadberget, tlf. 62 54 44 60.