Tilskudd til vannmiljøtiltak

Kommuner, organisasjoner, foreninger og andre tiltakshavere kan søke om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

For å nå miljømålene som er vedtatt i de regionale planene for vannforvaltning er det i mange vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten. Som initiativ for å starte gjennomføringen av tiltak har vannområde Glomma og Grensevassdragene satt av kroner 1 000 000,- i budsjettet til en tilskuddsordning. Søknadsfristen er 1. februar.

Formål                                                                                                                                                                                                      Tilskuddsmidlene skal benyttes til gjennomføring av tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i vannforekomster som er i risiko for å ikke nå miljømålet innen 2021. Kunnskapsinnhenting kan være en nødvendig del av tiltaket.

Søknadskriterier                                                                                                                                                                                                  Søknaden fremmes via nettstedet regionalforvaltning.no

Midlene disponeres av vannområdeutvalget og tildeles etter begrunnet søknad fra tiltakshaver.  

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.    

Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

Midlene skal støtte:

1. Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, iht. miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene).

2. Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i vannforekomster hvor det er nødvendig å se om gjennomførte tiltak har forbedret vannkvaliteten.

3. Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen.                                                                                   

Når tiltak ellers vurderes som likeverdige:

 • Vil søknader vurderes opp mot prioriteringene det er lagt føringer for i de regionale planene
 • Vil de søknadene tiltak som kopler sammen flere aktører og finansieringsparter/-kilder bli prioritert framfor tiltak som ikke gjør det
 • Vil de som har en skissert fremdriftsplan bli prioritert framfor tiltak som ikke har det
 • Vil det etterstrebes en geografisk fordeling

Hvem kan søke
Kommuner, organisasjoner, foreninger og andre tiltakshavere kan søke på denne ordningen.

Søknadens innhold
Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på tiltaket
 • Navn på tiltakshaver/-havere
 • Lokalisering av tiltaket, primært med kart
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
 • Framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
 • Eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak
 • Søknadsbeløp

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 01.02.18.

Behandling av søknadene
Det er vannområdeutvalget som til slutt vil vedta hvilke prosjekter som får tildelt tilskuddsmidler med bakgrunn i vedtatte tildelingskriterier. Søknadene behandles innen 01.04.18.

Utbetaling av midler
50 % av tilskuddet utbetales når tilsagn blir gitt og de resterende 50 % av tilskuddet utbetales når tiltaket er ferdigstilt og sluttrapportert.

Rapportering
Sluttrapport og regnskap sendes vannområde Glomma og Grensevassdragene v/Hedmark fylkeskommune innen utgangen av året etter tilskuddet er innvilget. 

Søknaden sendes elektronisk via nettstedet regionalforvaltning.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Trine Frisli Fjøsne, tlf.: 99528611.