Regional plan Forollhogna villreinområde ferdigbehandlet

Regional plan Forollhogna villreinområde 2013 - 2025 ble sluttbehandlet i fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag i juni. 

Forollhognatoppen

Forollhognatoppen.

Foto: Wilhelm Murray

 

En omfattende prosess er dermed sluttført og har resultert i en plan for både villrein og samfunn i Forollhogna.

 

Planarbeidet i Forollhogna er en del av et nasjonalt program for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planene vil være et ledd i oppfølging av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

 

Arbeidet med den regionale planen  har vært ledet av ei styringsgruppe med politisk ledelse fra alle berørte kommuner og fylkeskommuner, samt leder i Villreinnemnda. Fylkesmennene, kommuner mfl. i de to fylkene har bidratt inn i arbeidet, og det har vært gjennomført flere runder med åpne møter i grendene for å fange opp bruker- og grunneierinteresser.

 

Planen skal ivareta villreinens leveområder også avklare rammer og muligheter for bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i området. I tråd med dette har vært lagt vekt på å utforme en plan med god balanse mellom bruk og vern, der hensynet til både levende bygder og til villreinen har stått sentralt.

 

Planen består av  to hoveddokumenter:

  1. Planbeskrivelse, retningslinjer, plankart og handlingsprogram
  2. Kunnskapsgrunnlag – hovedtema i planarbeidet.

 

Planen avgrenser det nasjonale villreinområdet med tilhørende randområder og gir føringer for en langsiktig arealforvaltning.  Dette gjenspeiles i retningslinjene for området, som er førende for offentlig planer og tiltak. Den kommunale planleggingen er det mest sentrale redskapet for oppfølging av planen.

 

Et sentralt tiltak i handlingsprogrammet er samarbeid  med Nasjonalparkstyret om en årlig Forollhogna-konferanse. Det legges videre opp til informasjon, tilrettelegging og kunnskapsformidling, bl.a. om villreinen som reiselivsattraksjon og kulturminner som opplevelse.

 

Plandokumenter Regional plan Forollhogna villreinområde 2013 - 2025:

1

 

2

Delrapport kunnskapsgrunnlaget (pdf)

Vedlegg 1: Temakart villreinområder (pdf)

Vedlegg 2: Temakart ferdsel sommer (pdf)

Vedlegg 3: Temakart ferdsel vinter (pdf)

Vedlegg 4: Temakart fredede kulturminner (pdf)

Vedlegg 5: Temakart SEFRAK (pdf)

Vedlegg 6: Fylkesmannens statusoversikt og kunnskapsgrunnlag naturmangfold (pdf)

Vedlegg 7: Naturtyper (pdf)

Vedlegg 8: Naturtyper - kommunevis (pdf)

Vedlegg 9: Verdifulle kulturlandskap (pdf)

Vedlegg 10: Inngrepsfrie naturområder (INON) (pdf)

Vedlegg 11: Oversikt fritidsbebyggelse (pdf)

 

Vedtak og øvrige saksdokumenter: Hedmark fylkesting 12.06.2013, sak nummer 41/13.