Samferdsel

Fylkeskommunen eier 3 848 kilometer fylkesveg. Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens Vegvesen.

Hedmark fylkeskommune har som mål å sikre en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som sikrer næringslivets og befolkningens behov for trafikksikker transport og kommunikasjon i hele fylket.

Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket. Ansvaret for å organisere den utøvende delen av kollektivtrafikken i Hedmark, som kjøp av transporttjenester, ruteplanlegging, markedsføring/informasjon, utvikling av kollektivtilbudet, terminaldrift samt planlegging og iverksetting av tiltak, er tillagt Hedmark Trafikk FKF. 

Samferdselsavdelingen er fylkeskommunens administrative samferdselsenhet, og arbeider med mange ulike temaer innenfor samferdselsfeltet. Det arbeides blant annet med Nasjonal Transportplan, Fylkesveger, Trafikksikkerhet, Løyveforvaltning, Kollektivtransport og Jernbanetransport. Samferdselsavdelingen utarbeider også Regional Samferdselsplan for Hedmark. Avdelingen forbereder saker for politisk behandling. 

Forvaltningen av yrkestransportlova §§ 6 og 9 er delegert til Samferdselsavdelingen, som dermed er løyvemyndighet for behovsprøvde løyver i Hedmark.

Syklister på sykkelveg langs Mjøsa
Høring Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 (23)

Fylkesrådet vedtok i møte 21. november 2016, sak 246/16, å sende utkast til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (23) på høring.

Høringsfrist er satt til 20. februar 2017.

Buss ved holdeplass
Høring - Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018 - 2021

Fylkesrådet vedtok i møte den 21. november 2016, sak 245/16, å sende forslag til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018 – 2021 på høring.

Høringsfrist er satt til 20. februar 2017.

Bilde av en av Hedmark Trafikks busser
Nye reglementer for skoleskyss

Fylkestinget i Hedmark har i møte den 13. og 14.06.2016 vedtatt nye reglementer for skoleskyssen. Reglementene gjelder fra og med skoleåret 2016/2017. 

Bilde av forside på rapport
Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling over Kongsvinger

Rejlers Norge AS har på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune utarbeidet rapporten "Mulighetsanalyse for bedret godstransport nord-sør og øst-vest over Kongsvinger".

Paragraftegn
Ny TT-forskrift vedtatt av fylkestinget i juni 2015

Fylkestinget i Hedmark har i møte den 15. og 16.06.2015 vedtatt ny TT-forskrift. Forskriften trer i kraft den 1. september 2015.

Bilde av buss og lastebil
Løyver og løyvemyndighet - ny ordning fra 2015

Fra 1. januar 2015 er løyvemyndigheten for godsløyver og turvognløyver overført til Statens Vegvesen i Lærdal. Ansvaret for de behovsprøvde løyvetypene - blant andre drosjeløyver og løyver for buss i rute - ligger fremdeles hos fylkeskommunene.