Ny TT-forskrift vedtatt av fylkestinget i juni 2015

Fylkestinget i Hedmark har i møte den 15. og 16.06.2015 vedtatt ny TT-forskrift. Forskriften trer i kraft den 1. september 2015.

Paragraftegn

Den nye TT-ordningen som trådte i kraft den 1. januar 2013 ble evaluert sommeren 2014. Evalueringen viste at den nye ordningen generelt fungerer godt, men at det var behov for noen endringer i TT-forskriften.

På bakgrunn av evalueringen ble det utarbeidet et forslag til ny TT-forskrift. Noen vesentlige momenter i den nye forskriften:

  • Begrensningen hvor det står at funksjonshemmede som mottar annen offentlig støtte til transport, faller utenfor TT-ordningen, er fjernet.
  • TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel.
  • Forenkling av formuleringer og bedre språklig flyt
  • Administrator av ordningen skal fremdeles lede TT-nemnda, men skal ikke lenger lede klagenemnda

Den nye forskriften ble vedtatt i fylkestinget i juni 2015 og trer i kraft fra 1. september 2015. Forskriften er vedlagt nedenfor.