Løyver og løyvemyndighet - ny ordning fra 2015

Fra 1. januar 2015 er løyvemyndigheten for godsløyver og turvognløyver overført til Statens Vegvesen i Lærdal. Ansvaret for de behovsprøvde løyvetypene - blant andre drosjeløyver og løyver for buss i rute - ligger fremdeles hos fylkeskommunene.

Bilde av buss og lastebil

Fra 2015 er det endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og i selve løyveordningen:

  • Fra 1. januar 2015 gjelder det internasjonale løyvet for gods- og turvogn (fellesskapsløyvet) også som nasjonalt løyve. Det blir dermed ikke utstedt egne løyver for nasjonal gods- og turvogntransport. Løyveperioden for det nye løyvet er satt til 10 år. Samtidig får allerede utstedte nasjonale løyver for gods- og persontransport en gyldighetstid på 10 år fra endringene settes i verk.
  • Fra 1. januar 2015 har Statens vegvesen i Lærdal overtatt det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at man må henvende seg til Statens vegvesen i Lærdal ved søknad om løyve eller dersom man har spørsmål om gods- og turvognløyver generelt.
  • Fylkeskommunene har fremdeles ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede.
  • Staten har fremdeles det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferjer og for ruteløyver på veg som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.

Endringene er vedtatt av Stortinget.

Mer informasjon om endringene og kontaktinformasjon til den nye administrasjonsenheten i Lærdal, vil komme på Samferdselsdepartementets nettsider fortløpende.

Mer informasjon og bakgrunnsstoff om endringen kan finnes på Samferdselsdepartementets nettsider.