TT-ordningen

Transportordningen er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud.

Fylkestinget innførte nåværende tilrettelagte transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark med virkning fra 1. januar 2013. Ordningen ble evaluert sommeren 2014. På bakgrunn av evalueringen ble det lagt fram forslag om noen endringer i TT-forskriften. Forslag til ny forskrift ble vedtatt i fylkestinget i juni 2015, og den nye forskriften trådte i kraft den 1.  september 2015.

Endring av én bestemmelse, § 6.1 vedrørende TT-rammen og fastsettelse av T (beløpet som tildelingen til hver enkelt brukes beregnes ut fra), ble vedtatt av fylkestinget den 21. april 2016. Fastsettingen av T skjer ved inngangen til nytt år, og endringen får dermed virkning første gang for kalenderåret 2017.

Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark ligger nedenfor i pdf-format:

Noen av de viktigste momentene i ordningen er som følger:

  • Søknader behandles av en fylkeskommunal TT-nemnd. Dette skal sikre lik behandling i hele fylket.
  • Brukere kan bestille turer direkte fra transportør.
  • Ingen egenandel
  • TT-beløpet beregnes i forhold til avstand mellom bosted og kommunesenter. Alder har ingen betydning for beløpets størrelse.

Noen vesentlige endringer i forskrift som gjelder fra 1. september 2015:

  • Begrensningen hvor det står at funksjonshemmede som mottar annen offentlig støtte til transport, faller utenfor TT-ordningen, er fjernet.
  • TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel.
  • Forenkling av formuleringer og bedre språklig flyt
  • Administrator av ordningen skal fremdeles lede TT-nemnda, men skal ikke lenger lede klagenemnda

I vedtak i fylkesrådet den 19. mars 2012 ble det avgjort at Hedmark Trafikk FKF skal administrere ordningen. Hedmark Trafikk FKF leder TT-nemnda, som i tillegg til Hedmark Trafikk vil bestå av to representanter foreslått av Rådet for Likestilling for Funksjonshemmede og en lege. Mer informasjon om ordningen og søknadsprosess med mer, finnes på www.hedmark-trafikk.no

Paragraftegn
Ny TT-forskrift vedtatt av fylkestinget i juni 2015

Fylkestinget i Hedmark har i møte den 15. og 16.06.2015 vedtatt ny TT-forskrift. Forskriften trer i kraft den 1. september 2015.